Българските реки след 5 г. – какво ще стане с тях?

Wikipedia

Wikipedia

Басейновите дирекции публикуваха на интернет страниците си в началото на декември проектите на планове за управление на речните басейни.

Граждани и организации имат шестмесечен срок да изразят становищата си в рамките на общественото обсъждане.

Замърсяване, изграждане на изкуствени прегради, пресушаване, безогледен добив на инертни материали са само част от най-наболелите проблеми, за чието решаване са ключови добрите планове за управление.

За WWF България е изключителен приоритет освобождаването на реките от прегради, които спират миграцията на рибите и са сред основните причини за загубата на местообитания. Нужно е България да преосмисли политиката за издаване на разрешителни за малки водноелектрически централи.

Проблемите, предизвиквани от тези централи, почти винаги са несъизмеримо по-големи от икономическите ползи. Освен спорната стопанска целесъобразност тези обекти нанасят щети на природата, която често заплаща със съществуването си, тъй като малките ВЕЦ-ове в много случаи пресушават речните корита и превръщат най-красивите реки в пустини.

Друг важен въпрос е добивът на инертни материали от реките. Този добив поражда проблеми както за природата, така и за публичната инфраструктура. Удълбаването на речните легла не само унищожава живите организми, но води до подкопаване на мостове, защитни диги и осушаване на крайречните земеделски земи.

С тазгодишните изменения в Закона за водите се забрани изземване на наносни отложения от водните обекти, с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и когато това се налага за поддържане на проводимостта на речното легло.
Промените дадоха надежда, че българските институции възприемат нов модерен подход по отношение на проблемите, причинявани от добива на инертни материали от реките. Необходимо е същият подход да залегне и в новите планове за управление на водните басейни.

WWF България ще следи процеса на подготовка на новите планове за управление на реките и ще настоява за адекватни мерки, които да защитят този обществен ресурс.

Наскоро над 10 000 души поискаха опазването на реките в България в рамките на кампанията Допиши историята на реките.

Крайният срок за изпращане на писмени становища по проектоплановете е 01.06.2016г. За информация следете сайта wwf.bg.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.