Край на чакането за свидетелство за съдимост

свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост е документ, който често е необходим на българските граждани. Особено, на тези, които често сменят работното място. Всеки работодател изисква този документ при започване на работа.

И макар да сме в 21 век, тази процедура в България никак не е облекчена. Тя е свързана с доста разходи, време и нерви. За да се сдобиете със свидетелство за съдимост, трябва да посетите Бюрото за съдимост при Софийския районен съд. Ако сте родени в София, сте късметлии – няма да чакате много – само на големите опашки в съда и ще си вземете документа веднага. Но за родените в провинцията, издаването на свидетелство за съдимост отнема 3 работни дни.

Това неудобство скоро обаче ще остане в миналото. Това поне обещават от правосъдното министерство. Свидетелство на съдимост ще може да получаваме веднага обаче най-рано от следващата година. Така българските граждани ще получават документа на мига, в който поискат. Това ще може да става във всяко едно бюро по съдимост в 113-те районни съдилища в страната, без оглед на това къде са родени и какво е местожителството им.

Облекчението е по проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“. Той се финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд и се реализира от Министерството на правосъдието с подкрепата на Висшия съдебен съвет (ВСС).

По този начин ще се съдаде електронен бюлетин съдимост,  който ще се актуализира автоматично с подаване на информация от всеки съд, чрез автоматизираната система, за влезналите в сила присъди. Удобство ще е и че ще ни уведомяват по електронен път за промяна на съдебния ни статус.

свидетелство за съдимост

Какво всъщност е свидетелството за съдимост?

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от Бюрото за съдимост при Софийския районен съд по искане на конкретно физическо лице, който съдържа информация за съдимостта на физическите лица – осъждани ли са за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицата са реабилитирани, когато това се изисква от закона. То се различава от справката за съдимост, която се издава със служебна цел по искане на държавни органи.

Защо ни трябва свидетелство за съдимост?

Най-често свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа, за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект и др.

Колко време е валидно свидетелството за съдимост?

Свидетелството за съдимост важи за срок 6 месеца от датата на издаването му.

Кой може да подаде свидетелство за съдимост?

Всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и с неизвестно месторождение.
Заявлението може да се подаде:

  • Лично;
  • Чрез родител, дете, брат/сестра, съпруг – в този случай се прилага изрично писмено пълномощно.
  • Чрез упълномощено лице (извън тези по т. 2) – в този случай се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

Къде се подава заявлението и къде се получава свидетелство за съдимост?

  • Родените извън гр. София подават заявлението на Гише 27.
  • Родените в гр. София подават заявлението на Гише 28 или Гише 29.
  • Готовите свидетелства за съдимост се получават на Гише 26.

Родените в чужбина подават заявленията (изтегли образеца от тук) и получават свидетелствата за съдимост в Дирекция „Регистри”, Отдел „Централно Бюро съдимост и апостил” на Министерство на правосъдието на ул. „Аксаков” № 5 (всеки работен ден от 9:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа).

Какво ви е необходимо, за да ви издадат свидетелство за съдимост?

1. Заявление по образец (изтегли от тук);
2. Лична карта (копие не е необходимо);
3. Удостоверение за раждане (оригинал) или препис от акта за раждане в оригинал или нотариално заверено копие или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост (и удостоверение за наследници, в случай че се иска свидетелство за починал роднина);
4. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 5 лева – 2 екземпляра (таксата можете да заплатите по сметка на СРС в ЦКБ: IBAN – BG 78 CECB 9790 3143 8974 01; BIC – C E C B B G S F, като посочите трите имена и ЕГН на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост; както и в банковия клон на ет. 1 в сградата, където се помещава Бюрото за съдимост).
4.1. Платена такса на ПОС терминал, находящ се на Гише 27, 28 и 29, в размер на 5 лв.

Кога ще можете да получите готово свидетелство за съдимост?

Свидетелство за съдимост се издава по възможност в деня на поискването. Тъй като е необходимо да бъде извършена проверка в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс, съхранявани в Бюрото за съдимост по месторождението на заявителя, издаването може да стане до три работни дни от постъпване на заявлението.

 

 

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.