Видин или „Люлин“ – къде живеят повече българи?

българи
Населението на България продължава да намалява и застарява, сочат данните на Националния статистически институт.

С 48 414 души по-малко е населението на страната към края на 2015 г. в сравнение с 2014 г. Към 31 декември миналата година у нас живеят 7 153 784 души.

Мъжете са 3 477 177 – 48,6 на сто, а жените – 3 676 607 – 51,4 на сто, което означава, че на 1000 мъже се падат 1057 жени.

Според статистиката в градовете живеят 5 227 182 души, или 73,1 на сто от българите, а в селата – 1 926 602 души, или 26,9 на сто.

Градовете с население над 100 000 души са се стопили до 6 – това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Всеки трети българин живее в тези 6 града.

През 2014 г. и Плевен фигурираше към тях, но миналата година населението му е намаляло до 99 628 души. Само столицата увеличава населението си през 2015 г. спрямо предходната.

Най-много хора живеят именно в област София, а най-малко – в област Видин. На цялата територия на област Видин живеят по-малко хора, отколкото живеят в район „Люлин“ или район „Младост“ в столицата, отчетоха от НСИ.

През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.

Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2015 година хората на 65 и повече навършени години са 1 461 786, или 20,4 на сто от населението на страната. В сравнение с 2014 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2001 година – с 3,5 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23,7%, а на мъжете – 17%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към края на миналата година на всеки човек в зависима възраст /под 15 и на 65 и повече навършени години/ се падат по-малко от двама души в активна възраст.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства на 41,2 години през 2005 г. и достига 43,3 години в края на 2015 г.

Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете. В градовете средната възраст на населението е 42,3 години, а в селата – 46,1 години.

В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин, Габрово и Ловеч. Общо в 18 области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София, Благоевград и Варна.

Като положителни тенденции в данните се очертава намаляването на детската смъртност; увеличава се броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите намалява.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.