Изчезва ли врабчето в България?

врабче
Любимото ни врабче, познато и разпространено в България, изчезва. А обичаната от всички селска лястовица значително намалява.

Това показват резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българско дружество за защита на птиците за състоянието на птиците около нас. От всички оценени 71 вида птици 21% намаляват, а 18% се увеличават.

Видове като домашното врабче (-31%), щиглецът  (-52%)  и скорецът (-41%) намаляват със значителни темпове през последните години. Най-голям спад се отчита в преброяването на ръждивогушото коприварче  – цели 68% понижение в популацията.

В преброяването спад има и в числеността на обичаната от всички селска лястовица.

Сред увеличаващите се видове са голямото белогушо коприварче (+226%), голям синигер (49%), южен славей (34%).

Има и трета група от видове, чието състояние остава стабилно. Такива са гугутката, кукувицата, свраката, сойката, чинката и др.

От всички групи птици, най-уязвими се оказват птиците в земеделските земи. Тяхното състояние се определя от индикатор, в който са включени 17 вида. Промяната в числените му стойности показват изменението в състоянието на средата.

Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи показва намалява с 18%, което е допълнителен спад с 5% спрямо предходната оценка през 2015 г.

Сред основните заплахи за състоянието на птиците в тези местообитания са премахването на храстите, разораването на затревените площи и употребата на пестициди.

ryjdivogusho_livadarche_Boris_Belchev
За осъществяването на тази оценка, доброволци са обходили пеша близо 4 000 км в 188 места (т.нар. пробни площадки) от цялата страна в рамките на над 3240 часа доброволен труд (405 работни дни).

Оценката за състоянието на птиците се осъществява в рамките на инициативата за Мониторинг на широкоразпространените видове птици, започнала през 2004 г. от Българско дружество за защита на птиците. Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи служи за оценка устойчивостта на Програмата за развитие на селските райони.

Също така, мониторинговата схема е сред основните, включени в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България. Резултатите от мониторинга на широко разпространените видове птици се включва в годишния доклад за състоянието на природата в България.

Състоянието на птиците в периода 2005-2015 г. е оценено в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата“, финансиран по Програма BG 03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Slavei_Bogdan_Boev